OMNIS-MG d.o.o. Zagreb, Svetog Mateja 58

tel. 098/278-474, 01/6602-946

Program za VELEPRODAJU:   Radi u tekstualnom (DOS) okruženju pa je dovoljno i slabije računalo. Moguće je umrežavanje. Štampanje na kopirnom papiru zahtjeva iglični pisač. U startu je to nešto skuplje rješenje, ali se ta investicija brzo vraća kroz vrlo ekonomični ispis.

Standardni komplet sadrži:  Instaliranje programa na lokaciji korisnika, edukaciju do 16 sati, štampanu uputu, garanciju 12 mjeseci.

Programski paket vodi skladišnu evidenciju po nabavnim cijenama.
Mogu se izrađivati ponude, računi, otpremnice, reversi, izdatnice, međuskladišnice i niz drugih dokumenata.
Predmet prodaje mogu biti i roba i usluge.
U program je integrirana evidencija naplate i čitav niz različitih izvještaja.

- Nakon unosa osnovnih podataka, ciklus počinje izradom primke/kalkulacije nabavnih cijena. Dokumenat zadužuje skladište količinski i vrijednosno.
- Prilikom izrade ponude ili računa program nudi planske prodajne cijene i tipske rabate prema kategoriji kupca. Pri tom korisnik ima mogućnost direktne promjene cijene i/ili rabata.
Izrađene ponude ostaju u evidenciji i mogu se automatikom pretvoriti u račun, koji se pri tome može i korigirati.
I ponude i računi mogu sadržavati i robu koje još nema na zalihi.
Knjiženjem računa podaci se arhiviraju, a formira se zapis na karticama artikla, u evidenciji naplate i ažurira se stanje i vrijednost skladišta.
- Program može voditi do 40 raznih skladišta. Neka od njih mogu biti konsignacijska skladišta locirana kod kupaca. Roba se međuskladišnicama može prenositi na konsignacijska skladišta, pri čemu program automatski generira revers.
- Izdatnice su predviđene za izuzimanje robe za vlastite potrebe, ili za prijenos u vlastitu maloprodaju.
- Posebna je pažnja posvećena izvještajima koji su predviđeni za predavanje knjigovođi.

PRIMJERI IZ PROGRAMA:
DOJAVA ARTIKALA

Pomoću preglednog sučelja vrši se dojava osnovnih podataka o artiklima.

Artikl može biti roba ili usluga. Uz šifru, bar-kod i naziv artikla program omogućuje definiranje planske prodajne cijene i 3 vrste rabata po kategorijama kupaca.

Ovdje je prikazana situacija u kojoj je nabava već evidentirana, pa artikl posjeduje podatak o zalihi i nabavnoj vrijednosti.
ULAZ ROBE

Ovaj dokument evidentira ulaz robe i zaduženje skladišta po nabavnim cijenama.
Unos se može vršiti u kunama ili u nekoj stranoj valuti.

U nabavne cijene se mogu ukalkulirati svi zavisni troškovi (špedicija, dostava i sl.) i iznos carine.
IZRADA PONUDE

Kupci se evidentiraju u bazi poslovnih partnera i može im se unaprijed (ili u samoj ponudi) dodijeliti klasa za tip rabata (A,B,C ili 0)

Prilikom unosa stavki program prikazuje raspoloživu zalihu i minimalnu (nabavnu) cijenu, a korisnik može ispraviti i plansku prodajnu cijenu i stopu rabata.
IZRADA RAČUNA

Program omogućuje unos računa, dohvat unaprijed pripremljenog računa ili dohvat pripremljene ponude koja se jednim potezom pretvara u račun.

Dohvat artikala može biti iznimno efikasan ako korisnik posveti pažnju sustavu šifriranja - slova u šifri omogućuju lako pamćenje robnih skupina.

IZDAVANJE RAČUNA, OTPREMA ROBE

Nakon izrade račun je moguće odštamapti u više oblika: Račun-otpremnica, posebno otpremnica, posebno račun, itd.

Otpremnice mogu biti u dvije forme: sa ili bez iskazanih prodajnih cijena.
RAZNI IZVJEŠTAJI O STANJU

Iz programa je jednostavnim odabirom moguće dobiti cijeli niz izvještaja o trenutnom stanju poslovanja.

EVIDENCIJA NAPLATE

Korisnik može pratiti stanje naplate izdanih računa unosom plaćenih iznosa.

Program omogućuje zatvaranje stavki djelomičnim, točnim ili skupnim uplatama.

IZVJEŠTAJI IZ EVIDENCIJE NAPLATE

Razne forme izvještaja omogućuju precizan dohvat, izdvajanje i praćenje stanja, kako po kupcima tako i po periodima dugovanja.

ARHIVA

Svi se izrađeni dokumenti arhiviraju i moguće ih je naknadno dohvatiti sa ciljem stvaranja preglednih ispisa namijenjenih knjigovodstvu ili za potrebe vlastitih analiza poslovnog učinka.

RAD SA VIŠE SKLADIŠTA

Program omogućuje distribuciju robe na više skladišta.
To mogu biti vlastita dislocirana skladišta, a mogu biti i konsignacijske prodaje kod kupaca.

Jednostavnim odabirom korisnik određuje s kojim skladištem radi u danom trenutku.

Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na tel. 098/278-474.
© Copyright 2009-2016 by Goran Macarol
Korištenje tekstovnog i slikovnog materijala dozvoljeno je isključivo u obliku citata uz postavljanje linka prema ovoj stranici.